Informacije o obradi ličnih podataka u skladu sa članom 13. uredbe (italijanskog zakona d.lgs) od 30.juna 2003. br.196

Ovim dokumentom opisujemo postupke za korišćenje sajta www.mht.net uzimajući u obzir obradu ličnih podataka korisnika koji ga koriste. Nakon konsultacije ovog sajta mogu se obrađivati podaci o identifikovanim osobama ili koje se mogu identifikovati. Informacije su dostupne samo za MHT sajt, ne i za druge web stranice kojima korisnik može da pristupi putem linkova.

1) Kontrolor podataka

Kontrolor podataka je MHT SRL sa pravnim sedištem u 31020 Lancenigo di Villorba (TV), Via Roma 4/18.

2) Tipovi podataka koji se obrađuju

  1. A) Dobrovoljno prikazani podaci od strane korisnika: opciono slanje, eksplicitno i dobrovoljno putem mail-a na adrese navedene na ovom sajtu ili popunjavanjem obrazaca koji se nalaze na sajtu, dovodi do naknadnog dobijanja adrese pošiljaoca u trenutku slanja, potrebne za odgovore na zahteve, kao i drugih ličnih podataka unetih u poruci ili u obrascu. Rezime konkretnih informacija će biti postepeno primljen i prikazan na web stranicama namenjenim za posebne usluge na zahtev.
  2. B) Navigacioni podaci: Informacioni sistemi i softverske procedure koje se koriste za funkcionisanje ove web stranice stiču, tokom svog normalnog rada, neke lične podatke čiji prenos je implicitan pri korišćenju internet komunikacionih protokola.

Radi se o informacijama koje nisu prikupljene da bi bile povezane sa identifikovanim pojedincima, ali po samoj svojoj prirodi bi mogli biti, putem prerade i udruženja sa podacima koje poseduju treća lica, dozvoljavaju identifikaciju korisnika. U ovu kategoriju podataka ulaze i IP adrese ili imena domena računara koje koriste korisnici koji se konektuju na sajt, URI adrese izvornih zahteva, vreme zahteva, korišćen metod za podnošenje zahteva serveru, veličina fajla dobijenog u odgovoru, numerički kod koji ukazuje na status odgovora servera (uspešan, greška…itd.) i drugih parametara koji se odnose na operativni sistem i računarsko okruženje korisnika. Ovi podaci se koriste samo za pribavljanje anonimnih statističkih podataka o korišćenju sajta i za kontrolisanje njegovog pravilnog funkcionisanja. Podaci se takođe mogu koristiti za utvrđivanje odgovornosti u slučaju eventualnih informatičkih krivičnih dela protiv sajta.

  1. C) Kolačići: Osim kao što je navedeno u sledećoj tački d), ovaj sajt ne koristi kolačiće za prenos ličnih podataka, niti se koriste c.d. kolačići bilo kod tipa, ili sistemi za praćenje korisnika. Korišćenje c.d. kolačića po sesiji (koji nisu konstantno memorisani na računaru korisnika i nestaju pri zatvaranju web pretraživača) je strogo ograničeno na prenošenje identifikatora sesije (sastavljenog od slučajnih brojeva generisanih od strane servera) neophodnih kako bi se omogućilo bezbedno istraživanje i efikasnost sajta.
  2. D) Google Analytics: Ovaj sajt koristi Google Analytics, servis analiza web podataka koji obezbeđuje Google Inc. Platforma (“Google“). Google Analytics koristi “kolačiće“, tj. tekstualne fajlove koji se postavljaju na vaš računar da pomognu web sajtu da analizira način na koji korisnici upotrebljavaju sajt. Informacije koje kolačić generiše o vašem korišćenju sajta (uključujući i vašu IP adresu) biće prenešene i skladištene na Google serveru. Google će koristiti ove informacije u cilju praćenja i procene vašeg korišćenja web sajta, prikupljajući izveštaje o aktivnosti web sajta za operatere web sajta i pružanje drugih usluga u vezi aktivnosti sajta i korišćenja interneta. Google takođe može da prenese ove informacije trećim licima osim ako to nalaže zakon ili gde takva treća lica obrađuju informacije za Google nalog. Google Analytics izjavljuje da anonimno prikuplja informacije i prati trendove web sajtova bez identifikacije pojedinačnih posetilaca.

Pozivamo vas da pročitate Google izjavu o privatnosti koja se odnosi na Google Analytics alat na sledećem linku http:// www.google.com/intl/it/analytics/privacyoverview.html pored konkretnijih informacija koje je naveo. Korisnici svakako mogu odbiti prikupljanje informacija koje je generisao kolačić i koje se odnose na njegovo korišćenje sajta (uključujući i njihove IP adrese), njihovo prebacivanje Google-u zbog servis provajdera i obrade takvih podataka od strane Google-a. U tom cilju će morati da preuzmu i instaliraju pretraživač – dodatnu komponentu dostupnu na sledećem linku: tools.google.com/dlpage/gaoptout. MHT razmatra rezultate analiza obezbeđene od strane Google Analytics-a na anoniman način i isključivo za potrebe vođenja statistike.

2) Svrha obrade Osim ukoliko nije naznačeno za navigacione podatke, lični podaci se prikupljaju direktno od interesnih grupa koje ih slobodno i dobrovoljno pružaju. Lični podaci koji se nalaze u biografijama poslatim putem email-a ili poštom MHT-u se obrađuju od strane kontrolora podataka u cilju selekcije kandidata koje treba zaposliti u jedinicama MHT SRL-a. Lični podaci koji se nalaze u zahtevima za informacije se obrađuju kako bi se odgovorilo na primljene zahteve. Biografije će biti sačuvane u elektronskoj bazi podataka u svrhu selekcije osoba. Email adrese i dobijeni podaci će se koristiti za praćenje vaših zahteva.

3) Način obrade podataka Lični podaci će biti obrađeni kako korišćenjem kompjuterskih alata i telekomuninkacionih sistema tako i ručno, od strane osoblja eksplicitno upućenih za tu svrhu za neophodno tačno vreme da bi se postigli ciljevi zbog kojih su bili prikupljeni. Razmatrane su posebne mere bezbednosti kako bi se sprečio gubitak podataka, njihovo nezakonito ili nepravilno korišćenje i neovlašćeni pristupi. Obrade povezane sa web servisima ovog sajta se odvijaju u sedištu MHT-a i obrađuju se samo od strane tehničkog osoblja iz kancelarije zadužene za obradu, ili možda od strane drugih zaduženih za povremene operacije održavanja.

4) Priroda prikupljanja podataka i posledice mogućeg nedostatka dodeljivanja I pored određenih navigacionih podataka, prenos traženih ličnih podataka u kontakt formi je u nekim slučajevima opcioni, dok je u drugim slučajevima obavezan. Nedostatak dodeljivanja neophodnih podataka će onemogućiti da odgovorimo na podnete zahteve. Dodeljivanje ličnih podataka od strane dotičnog lica, u slučajevima kada je to opciono, prikladno je kako bi se nosiocu omogućila pretraga ciljeva. Nedostatak dodeljivanja može da nam onemogući odgovaranje na podnete zahteve.

5) Subjekti i kategorije subjekata na koje se podaci mogu odnositi. Obaveštavamo vas da vaši lični podaci mogu biti prosleđeni zaposlenom osoblju MHT S.R.L.-a. nadležnog za obradu koji će imati mogućnost da obradi te podatke u cilju pokretanja vašeg zahteva, i pružanja informacija za koje ste pokazali interesovanje, u skladu sa slovima primljenih zahteva. Pod zaposlenim osobljem misli se kako na osoblje koje je trenutno zaposleno, tako i na potencijalno zaposlene u budućnosti. Podaci se svakako neće širiti.

6) Prava zainteresovanih strana na koje se odnose lični podaci imaju pravo da u nekom trenutku dobiju potvrdu o postojanju ili odsustvu istih podataka i da spoznaju njegov sadržaj i autentičnost, proveravajući njihovu tačnost, ili da zahtevaju njihovu integraciju ili ažuriranje, ili možda ispravku (čl. 7, uredba br. 196/2003). Na osnovu ovog istog člana imaju pravo da traže poništenje, transformaciju u anonimnom obliku ili blokiranje nezakonito obrađenih podataka, i da se protive u svakom slučaju, iz opravdanih razloga, njihovom postupanju. Zahtevi će biti upućeni MHT SRL-u putem pošte na gore navedenu adresu.

 

MHT zadržava pravo da ažurira i izmeni ove informacije s’ vremena na vreme.